Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Doe de dakcheck:

( 769 reviews )

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Groene Vrienden: Groene Vrienden B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Plataanstraat 15, 5802 EH te Venray, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 89055667.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Groene Vrienden een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Groene Vrienden en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Groene Vrienden zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten, inclusief installatie daarvan.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Groene Vrienden aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, zonnepanelen en aanverwante zaken begrepen kunnen zijn.
 7. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Groene Vrienden te verrichten werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, de installatie van Producten, daaraan verwante werkzaamheden, zoals het vervangen van groepenkasten, alsook verhuisservice.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Groene Vrienden, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Klant aanvaarde offerte van Groene Vrienden. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elke offerte van Groene Vrienden is vrijblijvend. Groene Vrienden kan zijn offerte tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. Indien een offerte van Groene Vrienden is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens, staat de Klant in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Groene Vrienden is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in een offerte van Groene Vrienden, binden Groene Vrienden niet.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van Groene Vrienden, op de door Groene Vrienden aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod in de offerte van Groene Vrienden, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groene Vrienden anders aangeeft.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

ARTIKEL 5. | INMETEN

 1. Groene Vrienden is uitsluitend aansprakelijk voor de maatvoering indien deze door of in opdracht van Groene Vrienden is opgenomen. Bij inmeten door de Klant of in zijn opdracht door een derde, is Groene Vrienden nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de maatvoering. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de Klant.
 2. Indien de maatvoering onjuist blijkt als gevolg van een niet aan Groene Vrienden toerekenbare omstandigheid, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Groene Vrienden spant zich in de eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen. Echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Groene Vrienden behoudt zich dan ook te allen tijde het recht voor om de installatiedatum te verschuiven. Groene Vrienden is namelijk onder andere afhankelijk van levertijden van zijn toeleveranciers, externe installateurs en andere externe omstandigheden.
 2. Het verzuim van Groene Vrienden treedt niet eerder in dan nadat de Klant Groene Vrienden Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Groene Vrienden na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. Een uitloop van de installatiedatum tot maximaal 12 maanden wordt als redelijk beschouwd.
 3. Verzuim van Groene Vrienden biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT EN UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Groene Vrienden aangewezen wijze, aan Groene Vrienden te verstrekken.
 2. Voorts dient de Klant Groene Vrienden steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. De Klant ten aanzien van de installatie van de Producten zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. In het bijzonder dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij toegankelijk is, vrij is van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met kennelijke instemming van Groene Vrienden;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
 • de door Groene Vrienden tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de overeengekomen werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen en andere hulpmiddelen;
 • hij tijdig beschikt over de eventueel benodigde vergunningen en/of andere goedkeuringen van derden;
 • de door Groene Vrienden tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 1. Indien de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Klant zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid niet nakomt, komen, onverminderd het bepaalde in artikel 14, de daaruit voor Groene Vrienden voortvloeiende extra kosten en geleden schade, voor rekening van de Klant.
 2. In verband met de installatie van zonnepanelen dient de Klant ten minste 15 dakpannen als reserve beschikbaar te stellen voor het geval breuk optreedt. Voor schade aan dakpannen is Groene Vrienden niet aansprakelijk, evenmin als voor de gevolgen van onvoldoende beschikbare reservedakpannen.
 3. Groene Vrienden is gerechtigd derden te betrekken bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van deze derden. Derhalve gelden de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen ook ten opzichte van deze derden en kunnen deze derden tegenover de Wederpartij tevens een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. In geval Groene Vrienden de uitdrukkelijk middels de offerte overeengekomen Producten niet kan leveren, is de Klant verplicht de levering van vergelijkbare Producten van ten minste dezelfde kwaliteit te accepteren, met dien verstande dat een Consument te allen tijde aanspraak maakt op een levering die beantwoordt aan hetgeen ter zake in de door de Consument aanvaarde offerte is gespecificeerd.

ARTIKEL 8. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die Groene Vrienden niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden geven Groene Vrienden recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Indien Groene Vrienden van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid door de Klant zal worden vergoed.
 4. De Klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Klant in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

ARTIKEL 9. | MEERWERK

 1. In geval van door de Klant gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan Groene Vrienden slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, als hij de Klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 2. Een verzoek van de Klant tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft Groene Vrienden niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

ARTIKEL 10. | MINDERLEVERING

Indien in het kader van de installatie van zonnepanelen door ruimtegebrek minder zonnepanelen worden geïnstalleerd dan het aantal dat is overeengekomen, maakt de Klant aanspraak op een compensatie van € 100,- per zonnepaneel dat minder wordt geleverd dan overeengekomen is. Op verdergaande compensatie maakt de Klant geen aanspraak aangezien een minderlevering voor Groene Vrienden niet tot verdergaande kostenvermindering leidt.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden voor de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Groene Vrienden te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Groene Vrienden is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Klant is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekend opleveringsformulier, vloeit er voor Groene Vrienden uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Groene Vrienden bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De garantie op Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die door de fabrikant met de Producten is meegeleverd. Op verrichte installatiewerkzaamheden verstrekt Groene Vrienden een garantie van 15 jaar, ingaande op de dag van oplevering van de installatie. Vorenstaande geldt met dien verstande dat een door Groene Vrienden, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Groene Vrienden kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de fabrikant of toeleverancier van Groene Vrienden in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Groene Vrienden maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant.
 3. Een aanspraak op basis van non-conformiteit of de door Groene Vrienden verstrekte garantie op installatiewerkzaamheden vervalt in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Groene Vrienden toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, een gebrekkige internetcommunicatieverbinding met de omvormers, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Groene Vrienden, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan of in verband met het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties of aanpassingen (op het dak, in de meterkast of anderszins) die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Groene Vrienden zijn uitgevoerd.
 4. Voor schade als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, is Groene Vrienden nimmer aansprakelijk.
 5. Voor een geldig beroep op non-conformiteit of garantie op installatiewerkzaamheden dient de Klant ter zake tijdig en overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bij Groene Vrienden te klagen.
 6. In geval van een geldig beroep op non-conformiteit of garantie op installatiewerkzaamheden, maakt de Klant aanspraak op kosteloos herstel of kosteloze vervanging. Indien de Klant zelf een derde inschakelt om eventuele schade of problemen op te lossen waarvoor Groene Vrienden uit hoofde van het bepaalde in de vorige leden aansprakelijk is, dan vergoedt Groene Vrienden slechts de kosten als Groene Vrienden de betreffende offerte van de derde Schriftelijk heeft goedgekeurd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Groene Vrienden heeft het recht om een offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als hij van oordeel is dat de schade of het probleem niet voor zijn rekening komt of als de kosten in de offerte te hoog worden geacht. Groene Vrienden neemt in dat geval contact met de Klant op om te onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. Groene Vrienden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Groene Vrienden geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen, personeelstekort, tekortkomingen van toeleveranciers van Groene Vrienden, epidemieën, pandemieën, brand, overheidsmaatregelen, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties en storingen aan installaties of machines.
 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan 12 maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In geval de Klant de Overeenkomst desalniettemin binnen deze termijn van 12 maanden wenst te annuleren, maakt Groene Vrienden aanspraak op vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt, met een minimum van 30% van het totale offertebedrag.
 3. Schade ontstaan als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Groene Vrienden is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Groene Vrienden ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Groene Vrienden in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Groene Vrienden gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Groene Vrienden gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Groene Vrienden op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Groene Vrienden dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Groene Vrienden de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJSWIJZIGING EN BETALINGEN

 1. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Groene Vrienden bekend waren op het moment dat Groene Vrienden deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en oplevering prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen of lonen, is Groene Vrienden gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Groene Vrienden alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 2. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Groene Vrienden gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat Groene Vrienden een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs van de Producten. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Groene Vrienden vermelde termijn. Groene Vrienden hanteert een standaardbetalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 5. Groene Vrienden is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Groene Vrienden, alsmede behoudens de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 12, is Groene Vrienden na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het opgeleverde.
 2. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Groene Vrienden kan worden toegerekend.
 3. Groene Vrienden is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden door een uitgestelde installatiedatum of het niet of niet optimaal functioneren van het opgeleverde zonnepaneelsysteem.
 4. Groene Vrienden is niet aansprakelijk voor kleine beschadigingen aan vloeren, muren, kozijnen en dergelijke die in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn opgetreden. De kosten van herstel van dergelijke beschadigingen komen nimmer voor rekening van Groene Vrienden.
 5. Groene Vrienden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, immateriële schade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en overige gevolgschade.
 6. Mocht Groene Vrienden ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Groene Vrienden te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Groene Vrienden hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Groene Vrienden ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Groene Vrienden is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Groene Vrienden betrekking heeft. In geval herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Groene Vrienden beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Groene Vrienden betrekking heeft.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Groene Vrienden bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 10. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Groene Vrienden voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Groene Vrienden of zijn leidinggevend personeel.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van Groene Vrienden totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden een Product waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op een Product waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Groene Vrienden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Groene Vrienden of de door Groene Vrienden aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Groene Vrienden is bij verzuim van de Klant gerechtigd de bedoelde Producten te de-installeren en terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door Groene Vrienden aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Groene Vrienden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Groene Vrienden is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Limburg wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Groene Vrienden een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Groene Vrienden Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.